Inovácia rezbárskej výroby pre 3D realistickú rezbu sôch, objektov a dekorácií

O projekte

Spoločnosť A-studio Andrej Irša na základe výzvy zameranej na podporu kreatívneho priemyslu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky predložila v roku 2017 žiadosť na podporu umelecko-remeselnej činnosti so zameraním na rezbársku výrobu a služby.

Podpora bola použitá na hmotné a nehmotné aktíva so zámerom tvorby udržateľného pracovného miesta v profesii rezbár.

logapng
Dotačný príspevok bol použitý na vybavenie rezbárskej prevádzky súčasnými technologickými zariadeniami. Dielňa poskytuje služby pre záujemcov a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti tvarového opracovania dreva.

Rozpočet projektu
Celková výška oprávnených výdavkov:   58 549,72 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ:   95%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:   55 622,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:   2 927,49 €

Názov projektu: Inovácia rezbárskej výroby pre 3D realistickú rezbu sôch, objektov a dekorácií
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G349
Miesto realizácie projektu: Kátov
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.